top of page

เจาะลึก PRP Therapy ศาสตร์การฟื้นฟูผิวและผมด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น

อัปเดตเมื่อ 23 เม.ย. 2565เจาะลึก PRP Therapy ศาสตร์การฟื้นฟูผิวและผมด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น


PRP Therapy หรือ Platelet Rich Plasma Therapy คือ ศาสตร์การฟื้นฟูร่างกายด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้นที่นับได้ว่าเป็นการฟื้นฟูร่างกายจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการทำงานของ PRP Therapy และจะมาอธิบายถึงข้อดีและข้อบ่งชี้ในการใช้ PRP Therapy กันค่ะ


PRP Therapy คืออะไร


เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PRP Therapy ให้มากขึ้น ก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเลือดในร่างกาย ของคนเรานั้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลักๆ คือ พลาสมาเหลว (Plasma) เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell) เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell) และ เกล็ดเลือด (Platelet)


ตัวเกล็ดเลือดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ เกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet Rich Plasma) และ เกล็ดเลือดที่ไม่เข้มข้น (Platelet Poor Plasma) เกล็ดเลือดเข้มข้นจะอุดมไปด้วยสารต่างๆมากมายที่ปกติแล้วร่างกายจะนำไปใช้ในการกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดและเป็นสารที่สามารถกระตุ้น Growth Factor และโปรตีนที่มีความจำเป็นต่อการอยู่รอดของเซลล์